Suomen Sisu

Periaateohjelma


Kansamme olemassaolon ja kehityksen turvaaminen sekä todellisen ja luonnollisen monimuotoisuuden säilyttäminen

Kaikki kansat, rodut ja kulttuurit ovat sinällään arvokkaita, ja niiden pitkäjänteinen kehitys on turvattava. Ihmiskunnan luonnollisen monimuotoisuuden hävittäminen monikulttuurisuuden harhaanjohtavalla nimellä on loputtava. Kansoja ei saa tarkoituksellisesti sekoittaa keskenään eikä tuhota historiallisesti kehittyneitä kulttuureita korvaamalla ne globaalilla alakulttuurien kirjolla. Kansoja ei saa alistaa ylikansallisille taloudellisille arvoille.

Kansallismielisyyden perustan muodostaa oman paikkamme ymmärtäminen yhtenä lenkkinä aina ensimmäisistä esivanhemmista viimeisimpään jälkeläisten jälkeläiseen asti. Tämän vuoksi meidän on kunnioitettava esivanhempiemme vuosituhansien aikana tekemää työtä ja luomaa kulttuuria ja siirrettävä tämä perintö lapsillemme antamatta lyhytnäköisten mielijohteidemme muuttaa sitä pysyvästi. Meidän on tämän päivän teoilla turvattava jälkeläistemme elinmahdollisuudet ja oikeus kansalliseen identiteettiin.

Näemme, että nämä tavoitteet toteutuvat parhaiten vahvassa kansallisvaltiossa, joka kannustaa jäseniään henkisesti ja fyysisesti terveeseen elämään eikä uhraa kansalaistensa hyvinvointia ylikansallisen talouden ehdoille.

Suomalaisen kansallisvaltion pitäminen erossa sen kansalliset edut vaarantavista kansainvälisistä yhteenliittymistä

Terve kansallinen itsekkyys ja kansallinen liikkumavapaus pitää säilyttää maamme ulkosuhteissa. Liittyminen ylikansallisiin poliittisiin, kaupallisiin ja sotilaallisiin yhteenliittymiin aiheuttaa ennakoimattomia poliittisia vaaroja.

Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja järjestys

Kamppailemme yhteiskunnallisella tasolla oikeudenmukaisen ja vakaan suomalaiskansallisen yhteiskunnan puolesta. Yleisen yhteiskunnallisen järjestyksen tulee ensisijaisesti perustua kaikkien yhteisesti jakamiin moraalisiin arvoihin, vaikkakin tiettyjen rikoslajien rangaistuksia tulee koventaa. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ei ole meille porvariston tavoin vain väline, jolla massat pidetään tyytyväisinä vaan todellinen tavoite. Oikeudenmukaista yhteiskuntaa tahdotaan ylläpitää ja huoltaa, puolustaa ja varjella. Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus luo kansallista solidaarisuutta ja siten vahvistaa yhteiskuntaa ja parantaa sen jäsenten elinmahdollisuuksia.

Oikeudenmukaisuus ymmärretään liian usein mahdollisimman suureksi vapauksien kirjoksi. Suomen Sisu pyrkii luomaan yhteiskunnan, jossa jokainen suomalainen saa ansioidensa mukaan yhtäläisin perustein ja jossa jokaisella on mahdollisuus kehittyä ja saavuttaa omien kykyjensä mukainen asema. Yhteisön ja yksilöiden suhteen tulee olla tasapainossa niin, ettei kumpikaan riistä toista.

Kansanvaltaisuus

Hyviä yhteiskuntia on pyritty rakentamaan monella tavalla ja monen eri valtiojärjestyksen avulla. Antiikin ajoista lähtien on yhteiskuntafilosofien ihanteena ollut kansan itsensä hallitsema valtio, jossa jokaisella on mahdollisuus ottaa osaa päätöksentekoon ja kantaa vastuuta päätöksistään. Suomen Sisun ihanneyhteiskunnassa toteutetaan aitoa kansanvaltaa, jossa kansan tahto on ylin auktoriteetti. Valtion ainoana tehtävänä on kansan edun toteuttaminen.

Tällaisessa yhteiskunnassa eivät kansan tahtoa sido muutaman henkilön solmimat vapautta rajoittavat sopimukset, pienen eliitin säätämät lait tai hallitsevan propagandakoneiston tahto. Ainoastaan edustuksellisuuteen perustuva demokratia on kansanvaltaisuuden irvikuva.

Todellisen sananvapauden ja vastuun toteutuminen yhteiskunnassa

Sanan-, ajatuksen- ja omantunnonvapaudet ovat jo sinällään arvokkaita, mutta erityinen painoarvo niille tulee yhteiskunnallisen kehityksen valvomisessa. Sananvapauden rajoittaminen ja riistäminen radikalisoivat turhan vuoksi, joten ei saa olla yhtäkään asiaa, josta ei saisi puhua tai jota ei saisi arvostella. Totuutta ei saa uhrata poliittisen korrektiuden alttarille.

Rajoittamattoman sananvapauden vastapainona pitää jokaisella olla vastuu sanomisistaan. Mielipidevaikuttajat eivät saa jäädä rangaistuksetta, mikäli he ovat vilpillisesti sanavapautta hyväksi käyttäen vahingoittaneet yhteiskuntaa tai sen jäseniä.

Yksilön vapaus ja velvollisuus kehittää itseään henkisesti ja fyysisesti

Tähänastiset yhteiskuntaideologiat ovat painottaneet joko vahvaa yhteiskuntaa tai yltiövapaata yksilöä ja siten aiheuttaneet vääristymän kulloisessakin yhteiskunnan rakenteessa. Suomen Sisu näkee sekä yhteiskunnan että yksilön tasavertaisina synergisinä yhteistyökumppaneina. Kumpikaan ei saa hyväksi käyttää toista.

Yksilöllä tulee olla vapaus kehittää itseään henkisesti ja ruumiillisesti paremmaksi ihmiseksi, mutta toisaalta hänellä pitää olla myös vastuu tehdä näin, jotta yhteisökin hyötyisi yksittäisten jäsentensä voimistumisesta. Vastustamme sellaista dualistista näkemystä, jonka mukaan yksilön ruumiillinen ja henkinen puoli keinotekoisesti erotetaan toisistaan. Ihminen on aina kokonaisuus.

Sukupuolten tasa-arvon näkeminen osana pohjoismaista perintöä

Miehet ja naiset ovat henkisesti ja fyysisesti erilaisia, mutta älyllisesti tasa-arvoisia ja heillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet elämässä. Sukupuolten tasa-arvoisuus on perinteisesti kuulunut pohjoismaiseen yhteiskuntaan, ja yhteiskunnallinen työnjako on muokattava tämän periaatteen mukaisesti. Luonnollisen sukupuoli-identiteetin kehitys on turvattava lapsuudesta asti.

Ihmisen vastuusuhteen toteuttaminen luontoa kohtaan

Yhtälailla kuin yhteisönsä kanssa, on ihminen yhteistyösuhteessa myös luontoon. Elinvoimainen ympäristö mahdollistaa edellytykset hyvinvoinnille ja omalta osaltaan edesauttaa pyrkimystä kehittää itseään.

Ihmisellä on valta muuttaa ympäristöään ja muokata luontoa mielensä mukaan. Tämän vallan vastapainona on vastuu huolehtia luonnon hyvinvoinnista ja kehitysmahdollisuuksista. Tulevien sukupolvien elinmahdollisuuksien turvaamiseksi meidän on omana aikanamme suojeltava luontoa ja sen mahdollisuuksia kehittyä.

Epäterveen itsekkyyden ja kulutusyhteiskunnan vastaisuus

Itsekkyys on ihmisyksilön yksi tyypillinen ominaisuus, ja parhaimmillaan se saa yksilöt työskentelemään paremmin oman hyvinvointinsa turvaamiseksi ja tätä kautta hyödyttää koko yhteisöä. Epäterve itsekkyys vie elinmahdollisuuksia toisilta ja hyväksikäyttää heikompiaan, luontoa ja yhteisöä. Lisäksi se luo epäsopua sekä rikollisuutta ja siten heikentää luottamusta yhteisöä kohtaan ja heikentää sen arvostusta.

Materiakeskeinen elämäntapa on johtanut luonnonvarojen ryöstöhyödyntämiseen ja ympäristön tuhoon. Se on saanut ihmiset unohtamaan henkisen hyvinvointinsa ja siten lisännyt syrjäytyneisyyttä, yhteiskunnallista pahaa oloa, mielenterveysongelmia ja välinpitämättömyyttä muita kohtaan.

Konsumerismin suurimpana uhkakuvana on yhteiskunta, jossa ihmiset, joiden henkiset kyvyt ovat materiakeskeisen elämän myötä surkastuneet, ovat pienen hallitsevan joukon orjina itse sitä tiedostamatta. Kriittistä ajattelua ei saa korvata kritiikittömällä kuluttamisella.

Kansallisen kulttuurin ymmärtäminen yhteiskunnan ytimeksi ja eteenpäin vieväksi voimaksi

Yhteiskunnalliset vaikuttajat ovat kulttuuritapahtumillaan luoneet sellaisen kuvan, että kulttuuri olisi jotakin kansan elämästä erossa olevaa, irtonaista, jota on erikseen mentävä kokemaan. Suomen Sisun mielestä kulttuuri on läsnä jokapäiväisessä elämässämme, tavoissamme ja arvoissamme. Kulttuuria ei saa irrottaa erilliseksi kokonaisuudeksi, koska se on helppo tuhota, jos kansa ei tunne sitä omakseen.

Kulttuuri ja sen saavutukset muokkaavat kansansielua, kansalaisten käsitystä omasta yhteisöstään, ja samalla auttavat identiteetin luomisessa ja kansallisen solidaarisuuden ylläpitämisessä. Taideteokset kuvaavat hyvin kulloistakin kulttuuria. Yhteiskunnassa, jossa taideteokset elävät lyhyitä aikoja tai jossa taide muistuttaa erehdyttävästi jätettä, ei kukaan voi voida hyvin. Taideteokset ja monumentit auttavat ihmisiä yhteisöllisyyden luomisessa, eikä se aina toteudu nykytaiteen avulla.

Suomen kielen luonnollisen kehityksen turvaaminen, koska äidinkieli on osa identiteettiä

Äidinkieli on yksilön tärkein henkinen voimavara. Sen avulla yksilö ajattelee ja jäsentää maailmankuvaansa. Äidinkielen pirstominen uusilla termeillä ja kaksoiskäsitteillä murskaa yksilön kyvyn muodostaa omia itsenäisiä ajatuksiaan ja orwellmaisesti riistää yksilöltä ajatuksenvapauden.

Aikana, jolloin kieleen tarttuu kiihtyvällä vauhdilla uusia termejä, vieraita lainasanoja ja lyhenteitä uusina sanoina, on helppo muuttaa myös sanojen merkitystä. Hallitseva eliitti on jo nyt muuttanut joidenkin sanojen merkitystä siten, että normaalien sanojen käyttäminen on miltei rikollista. Samalla se on luonut uusia sanoja laillista ajattelua varten – sanamagiaa ja savuverhoa, jolla halutaan poistaa ongelmat kriittisen keskustelun piiristä.

Kieltä ei saa jäykistää tiettyyn muottiin tai hetkeen, vaan sen on annettava kehittyä luonnollisesti vastaamaan ajan tarpeita. Vastauksena väkinäiselle kielenmuuttamiselle saattaa olla kielen status quon vakiinnuttaminen ja kielen kuoleminen. Kumpikaan tilanne ei ole suotava, ja siksi suomen kielen luonnollinen kehitys on turvattava.

Kansallisen itsetunnon ja kansallisylpeyden vahvistaminen

Tulevaisuudessa epäkansallisen hallinnon välttämiseksi on suomalaisten oltava ylpeitä omasta kansallisuudestaan ja kulttuuriperinnöstään. Epävarmojen hallitsijoiden pyrkimykset imeä vieraita vaikutteita "täydentämään" omaa kulttuuriamme ovat rikoksia kansakuntaa vastaan. Lyhytnäköinen muotivillitys ei saa korvata omaa historiaamme. Kansallisylpeyttä saamme menneiden ja nykyisten sukupolvien työstä ja menestyksestä. On oikein arvostaa omia juuriaan ja yhteisöään.

Orgaaniseen kansanyhteisöön perustuvan yhteiskunnan kehittäminen

Kansallisin periaattein toimiva yhteiskunta perustuu aidon sosiaalisen kokonaisuuden muodostavaan kansanyhteisöön. Tämän kansankokonaisuuden edut turvaa parhaiten suomalaiskansallinen valtio.

Moderni kansallisvaltio toimii myös kansainvälisesti aktiivisesti, vaikka pitääkin kiinni omista lähtökohdistaan, tavoitteistaan ja ehdoistaan. Kansainvälinen yhteistyö ei saa rajoittaa kansan valtaa hallita itseään eikä Suomi saa olla mukana tällaisessa toiminnassa kolmatta osapuolta kohtaan.

Maailmanlaajuisen kansallismielisen muutoksen tukeminen

Vaikka kansallinen uudistus on mahdollista toteuttaa yhdessäkin valtiossa, tuemme muiden kansojen pyrkimyksiä muuttaa yhteiskuntaansa kohti kansallista valtiorakennetta ja -filosofiaa. Tarkoituksen toteuttamiseksi vahvistamme kansakuntien Eurooppa -ajattelumallia ja rakennamme yhteistyösuhteita muiden maiden kansallismielisten kanssa.

Käräjien 8.4.2006 kieliasultaan ja ilmaisuiltaan paremmin ohjelmatyöryhmän tarkoituksia vastaavaksi tarkistama versioCopyright © 2012 Suomen Sisu. Kaikki oikeudet pidätetään.