Yleiset keskustelusäännöt

Suomen Sisun yleiset keskustelusäännöt

Suomen Sisun käräjät on kokouksessaan 5.9.2020 hyväksynyt järjestölle yleiset keskustelusäännöt, joita noudatetaan järjestön virallisilla keskustelualustoilla.

Keskustelusääntöjen päätavoitteet

 • Hyvän järjestöhengen vaaliminen
  • soveltamalla myönteistä lähtöolettamaa
  • kunnioittamalla aiemmin järjestössä tehtyä työtä
  • pidättäytymällä oman henkilökohtaisen ohjelman julistamisesta
 • Myönteisen mielikuvan luominen järjestöstä ulkopuolisille
  • tuomalla kansallisuusaatetta esiin myönteisessä valossa
  • toimimalla tasapainoisesti, vastuullisesti ja harkiten, kunnian ja omantunnon turvaamana, suomalaisen yhteiskunnan ja elämänmuodon parhaaksi
  • välttämällä kielteisten ennakkokäsitysten vahvistamista
 • Aidon vuoropuhelun mahdollistaminen eri tavoin ajattelevien isänmaallisten suomalaisten kesken heidän puolue- tai muusta taustasta riippumatta
  • kunnioittamalla toisen vakaumusta ja huomioimalla järjestössä vallitsevan luonnollisen monimuotoisuuden
  • välttämällä tarpeetonta viholliskuvien luontia
  • pidättäytymällä puoluepoliittisista kiistoista

 


Säännöt sekä Suomen Sisun sisäisille että julkisille keskustelualustoille

Nämä säännöt on luotu pitäen mielessä ylläolevat keskustelusääntöjen päätavoitteet ja soveltamalla jo hyväksi havaittuja sääntöjä ja käytäntöjä muilta keskustelualustoilta. Nämä säännöt ovat voimassa kaikilla Suomen Sisun virallisilla keskustelualustoilla, ellei keskustelualustan omissa säännöissä muuta määrätä.

Sisällysluettelo

 1. Peruskirja kaiken pohjana
 2. Kielenkäytön pysyttävä asiallisena ja kunnioittavana
 3. Kiusaamista ei sallita
 4. Vuoropuhelua – ei julistamista!
 5. Muualla julkaistujen kirjoitusten jakaminen tehtävä harkiten
 6. Ole luottamuksen arvoinen!
 7. Viestintäjaos valvoo sääntöjen noudattamista
 8. Lopuksi

1. Peruskirja kaiken pohjana

  1. Suomen Sisun (myöh. järjestön) sekä sisäisiksi tarkoitetuilla että julkisilla keskustelualustoilla käytävän keskustelun on hengittävä järjestön Peruskirjan toiminta-ajatusta, päämäärää, arvopohjaa ja toimintaperiaatteita.
  2. Keskusteluun osallistuvien järjestön jäsenten on tiedostettava että heidän esittämänsä näkemykset – olivat ne yksityisajattelua tai ei – muokkaavat laajemman yleisön mielikuvaa järjestöstä, sen ajattelusta ja toimintatavoista.
  3. Järjestön jäsenillä on lähtökohtaisesti pääsy järjestön keskustelualustoille, mutta tätä oikeutta voidaan perustelluista syistä myös rajoittaa tai se voidaan jopa kokonaan evätä. Näin voidaan toimia esimerkiksi, jos jäsen ei hyväksy näitä keskustelusääntöjä ja/tai rikkoo niitä toistuvasti (ks. erityisesti sääntökohdat 3.2., 6.1., 7.3. ja 7.4.4.).

2. Kielenkäytön pysyttävä asiallisena ja kunnioittavana

  1. Keskustelijoilta edellytetään hyviä tapoja ja aikuismaista käytöstä.
  2. Herjaavat, valheelliset, alatyyliset, ahdistelevat, yksityisyyttä loukkaavat ja uhkaavat viestit ovat kiellettyjä.
  3. Yllyttäminen Suomen lakien vastaiseen toimintaan on kiellettyä.

3. Kiusaamista ei sallita

  1. Sen lisäksi mitä mainitaan sääntökohdassa 2.2., järjestön keskustelualustoja ei saa käyttää toimintaan, jonka tavoitteena on yksittäisiin henkilöihin tai henkilöryhmiin kohdistuva vaino (ns. maalittaminen), edustivatpa kyseiset henkilöt mitä näkemyksiä tahansa.
  2. Pyrkimys vaikuttaa järjestön jäsenistön ja/tai sen keskustelualustojen koostumukseen kiusaamalla tai siihen rinnastettavia keinoja käyttämällä (ks. erit. sääntökohdat 2.2. Ja 3.1.) on kielletty.
  3. Järjestö koostuu ihmisistä. Kaikenlainen jäsenen syrjintä uskonnollisen vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, sukutaustan tai muun näihin verrattavissa olevan ominaisuuden perusteella on kielletty. Tämä sääntökohta ei kiellä keskustelua kyseisistä teemoista, sikäli kun se on kaikkia osallistujia kunnioittavaa eikä riko muitakaan sääntökohtia, erityisesti sääntökohtia 1.2. ja 3.2.
  4. Tahallinen väärinymmärrys ei ole suotavaa. Toisten keskustelijoiden puheenvuorojen pahantahtoinen vääristely (nk olkinukke) on kielletty. Tämä koskee myös kommenttien jakamista järjestön sisäiseltä keskustelualustalta toiselle.
  5. Tarkoitus pyhittää keinot (lat. Exitus acta probat) ei ole peruste edellä mainittujen sääntöjen rikkomiselle.

4. Vuoropuhelua – ei julistamista!

  1. Järjestön keskustelualustat on tarkoitettu kansallismielisten keskinäiseen ajatustenvaihtoon. Kaikenlainen oman henkilökohtaisen – sekä järjestöä pienemmän ja/tai sen ulkopuolisen viiteryhmän – agendan julistuksenomainen esilletuonti on ei-toivottavaa. Lähtökohtaisesti keskustelualustoilla ei ole ennakkosensuuria, mutta edellä mainitun kaltaisten julistavien puheenvuorojen osuutta voidaan tarvittaessa rajata joko ohjeistamalla tai viime kädessä poistamalla viestejä tai estämällä niiden lähetys.
  2. Kaikki sellainen aineisto, joka saattaa antaa satunnaiselle keskustelualustalla vierailijalle oleellisesti väärän kuvan järjestöstä on kielletty. Tällaista aineistoa voi olla esimerkiksi järjestön periaatteiden ja julkilausumien vastaisten aatteiden ihailu, kannatus tai tukeminen.
  3. Meemikuvien ja vastaavien julkaisu ei ole suotavaa muualla paitsi niihin erikseen tarkoitetuissa keskusteluketjuissa. Poikkeuksena tilanne, jossa jokin meemikuva tai vastaava liittyy aivan olennaisesti juuri käynnissä olevaan keskusteluun. Myös meemien on noudatettava muiden sääntökohtien, erityisesti 2.2., 2.3., 3.1. ja 3.2., asettamia rajoituksia.

5. Muualla julkaistujen kirjoitusten jakaminen tehtävä harkiten

  1. Omien sosiaalisen median viestien ja muiden vastaavien muualla julkaistujen tai myöhemmin julkaistavaksi tarkoitettujen tekstien jakaminen järjestön keskustelualustoilla (ns. crossposting) on kielletty ilman erityisen painavaa syytä. Tällä kiellolla pyritään turvaamaan erityisesti sääntökohdan 4.1. toteutuminen.
  2. Kohdasta 5.1. huolimatta keskustelijoilla on lähtökohtaisesti oikeus jakaa linkkejä omiin, muualla julkaistuihin artikkelityyppisiin kirjoituksiinsa kerran päivässä, ellei kyseisen keskustelualustan säännöissä erikseen muuta määrätä. Jakoa tehdessään keskustelijan on syytä taustoittaa lyhyesti mutta perustellen, mitä kyseinen linkki sisältää ja miksi siitä olisi syytä keskustella. Kuitenkin jos kyseinen kirjoitus on julkaistu sillä hetkellä tai aiemmin jossain sellaisessa viestimessä, jonka linkittyminen järjestöön voi sääntökohdan 4.2. perusteella aiheuttaa mainehaittaa – ja/tai jos kirjoituksessa viitataan myönteisessä mielessä johonkin tällaiseen viestimeen – on linkin jakamista vältettävä ilman erityisen painavaa syytä.
  3. Sääntökohtia 5.1. ja 5.2. ei saa yrittää kiertää julkaisemalla myöskään toisen keskustelijan vastaavia viestejä ja/tai linkkejä kirjoituksiin, elleivät ne aivan oleellisesti liity juuri keskusteltavaan aiheeseen.
  4. Linkkejä uutisjuttuihin ja vastaaviin päivänpolttavia aiheita käsitteleviin teksteihin voi jakaa ilman rajoituksia, jos niiden aiheet oleellisesti sivuavat järjestön toimintaa ja/tai liittyvät juuri sillä hetkellä keskusteltavaan asiaan.
  5. Sääntökohdassa 5.4. mainitun lisäksi keskustelija voi tarkoin harkiten tehdä keskustelunavauksia käyttäen linkkejä muihinkin uutisjuttuihin tai jonkun muun kirjoittajan teksteihin, kunhan hän sellaista jakoa tehdessään taustoittaa lyhyesti mutta perustellen, mitä kyseinen linkki sisältää ja miksi siitä olisi syytä keskustella. Pelkkä linkkien jakaminen on siis kielletty. Tällaisiakin puheenvuoroja ja linkkien jakamista voidaan kuitenkin rajoittaa sääntökohtien 5.2. ja 5.3. mukaisella menettelyllä, jos se katsotaan tarpeelliseksi. Alustukset ja jaettava aineisto eivät myöskään saa rikkoa muita sääntökohtia, erityisesti sääntökohtaa 4.2.
  6. Omien tapahtumien mainostamiseen on ehdottomasti pyydettävä lupa alustan ylläpidolta.
  7. Viestintäjaos voi jakaa järjestön toimintaan liittyvää tai muuten jäsenten kannalta oleellista aineistoa ilman rajoituksia. Nämä viestit allekirjoitetaan seuraavanlaisella merkinnällä:

– Viestintäjaos

 

6. Ole luottamuksen arvoinen!

  1. Järjestön virallisilla keskustelukanavilla sovelletaan Chatham House -sääntöä (engl. Chatham House Rule). Se on alunperin tiedotustilaisuuksien osallistujille annettu sääntö, jonka mukaan esitettyä tietoa saa vapaasti käyttää, kunhan lähdesuojasta pidetään huolta siten, ettei asian esittäjää kerrota tai asiasisältöä yhdistetä esittäjäänsä tai järjestöön. 

7. Viestintäjaos valvoo sääntöjen noudattamista

8. Lopuksi

  1. Yleisperiaatteena pidettäköön käyttäytymisnormimukaelmaa: keskustelualustalla keskustelualustan tavalla – tai keskustelualustalta pois.
  2. Jokainen on velvollinen tuntemaan lain (lat. Ignorantia juris non excusat). Jokaisen keskustelijan on siis syytä omaksua nämä säännöt, sillä tietämättömyys sääntöjen sisällöstä ei ole peruste niiden rikkomiselle.
  3. Sääntöjen lisäksi keskustelijan on syytä omaksua erityisesti järjestön Peruskirja ja tutustua myös sen periaateohjelmiin.
  4. Huomioi että myös sisäisiksi tarkoitetuissa keskusteluissa julkaistu sisältö saattaa tavalla tai toisella levitä ulkopuolisten tietoon, ja että sisällön ollessa jollain tavalla tulenarkaa tämä on jopa oletettavaa.
Jaa tämä: