Valtakunnan puolustus

Johdanto

Suomen Sisu kantaa huolta isänmaan ja sen kansan turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Turvallisuustilanne Suomen lähialueella on huonontunut vuosia, ja tämä kehitys on realisoitunut Ukrainassa kiihtyneenä Venäjän sodankäyntinä Ukrainaa vastaan. Venäjän hyökkäys Ukrainassa uhkaa koko Ukrainan ja sen kansan olemassaoloa ja siinä esiintyy kansanmurhaan viittaavaa toimintaa. Suomen Sisu ei halua vastaavan kohdistuvan Suomeen ja sen kansaan. Siksi järjestö on koonnut ehdotuksia valtakunnallisen turvallisuuden ja varsinkin puolustuksen kehittämiseksi. Enemmistö näistä ehdotuksista vaatii selkeitä lainsäädäntömuutoksia eduskunnalta.

Kansallisen puolustuksen resurssit

Suomen puolustuskyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Suomen Sisu kehottaa valtioneuvostoa valmistelemaan muutoksen perustuslakiin millä puolustusmäärärahojen tasoksi asetetaan vuositasolla 2,5 % Suomen bruttokansantuotteesta. Puolustusvoimien toiminta voidaan tämän jälkeen suunnitella kestävästi vahvalle rahoituspohjalle, minkä kautta voidaan parantaa henkilöstötilannetta, valmiutta ja yleistä kansallisen puolustuksen suorituskykyä. Merkittäviä summia vaativat suuret puolustushankinnat rahoitettaisiin edelleen erikseen päätettävällä rahoituksella tämän perusrahoituksen ulkopuolella.

Kyber- ja informaatiovaikuttaminen

Suomen Sisu kehottaa valtiojohtoa arvioimaan uudelleen vastuualueet ja organisaatiot jotka vastaavat Suomen kyberturvallisuudesta sekä valmiudesta torjua informaatiovaikuttamista. Järjestö ehdottaa että lainsäädäntö päivitettäisiin siten, että valtakunnallisesta kyberturvallisuudesta ja informaatiovaikuttamisen torjumisesta vastaisi yksittäinen viranomainen jolle keskitettäisiin resurssit näiden tehtävien mukaan, ja joka lisäksi toimisi muita valtion elimiä tukevana organisaationa kyber- ja informaatiovaikuttamiseen liittyen. Kyseiselle viranomaiselle on myös tarpeen luoda vastuu ja resurssit Suomen oman kyber- ja informaatiovaikuttamiskyvyn rakentamisesta ja sen käytöstä.

Kansan maanpuolustusvalmius

Maanpuolustustahdon sekä maanpuolustustaitojen ylläpitämiseksi Suomen Sisu esittää että Suomessa lisättäisiin merkittävästi maanpuolustuskasvatusta perusopetuksessa, toisella asteella sekä korkeakouluissa. Tämän lisäksi järjestö ehdottaa että pakollisia maanpuolustus- ja kriisivarautumiskursseja järjestettäisiin mahdollisimman laajasti kansalaisille työelämässä, priorisoiden niitä henkilöitä joiden työtehtävät liittyvät kriittisiin yhteiskunnan toimialoihin. Näiden ohella järjestö esittää, että asevelvollisuuslakiin lisättäisiin ns. katumuspykälä jonka perusteella siviilipalveluksen läpikäyneet voisivat halutessaan suorittaa asepalveluksen.

Järjestö niin ikään ehdottaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä luomalla sotia edeltävää vuoden 1927 jälkeistä suojeluskuntarakennetta muistuttavan organisaation mihin keskitettäisiin nykyisiä asevelvollisasioita sekä reserviläisten ja siviilien maanpuolustus- ja kriisikoulutusta. Lisäksi on suositeltavaa että vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvät kansalaisten henkilökohtaiset hankinnat kuten suoja- ja taisteluvarusteet sekä ampumaharjoitteluun käytettävät aseet ja patruunat katsottaisiin tulevaisuudessa verovähennyskelpoisiksi.

Yhteiskunnan kestokyky

Suomen Sisu toivoo että valtio jatkaa kokonaisturvallisuuden ylläpitoa koko yhteiskunnan huomioiden ja kehittää sitä edelleen. Kriittiseen infrastruktuuriin liittyvät omistukset on pidettävä suomalaisissa käsissä niin pitkälti kuin se on mahdollista ja omavaraisuutta ruuan- ja energiantuotannon osalta on lisättävä. Vihamielisten toimijoiden vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnan perustoimintoihin omistusten, sabotaasin tai vastaavien keinojen kautta on minimoitava.

Kansalaisten turvallisuuden kannalta Suomen Sisu näkee, että Suomessa on edelleen tarpeen huomioida rakentamisessa ja muussakin yhteiskunnan kehittämisessä sodan tai muun kriisin riski. Väestönsuojien rakentamisen velvoitteesta ei pidä antaa periksi. Sota-ajan tarpeet on huomioitava kaikissa suurissa rakennushankkeissa, varsinkin liittyen satamiin, lentokenttiin ja siltoihin. Etukäteen varautuminen säästää ihmishenkiä.

Kansainväliset sopimusrajoitteet

Varsinkin nykyisessä turvallisuustilanteessa Ahvenanmaan demilitarisointi on Suomen Sisun näkemyksen mukaan sotilaallinen riskitekijä Suomelle. Suomi on riippuvainen merirahdista, ja Ahvenanmaan päätyminen konfliktitilanteessa Venäjän federaation käsiin voisi johtaa Suomen lähes täydelliseen merisaartoon. Siksi järjestö vaatii, että Ahvenanmaa pitäisi välittömästi militarisoida Suomen puolesta ja sinne sijoittaa pysyvästi joukkoja. Venäjän konsulaatti on myös syytä poistaa Ahvenanmaalta.

Järjestö toteaa lisäksi, että Suomen olisi syytä erota Ottawan sopimuksesta, joka rajoittaa jalkaväkimiinojen käyttöä. Tämän lisäksi Suomen olisi syytä luopua rajoitteistaan liittyen rypäleaseisiin kuten kuorma-ammuksiin ja rypälepommeihin. Puolustusvoimien olisi kyettävä hankkimaan kaikkia niitä ammuksia ja asejärjestelmiä jotka katsotaan operatiivisesti tarpeellisiksi, poislukien selkeästi kielletyt joukkotuhoaseet. Tähän liittyvä mahdollinen poikkeus voisi olla kansallisen ydinaseen hankkiminen, mikäli tilanne sitä tulevaisuudessa vaatisi ja sen mahdollistaisi.

Vierastaistelijat, petturit ja terroristit

Suomen Sisu kehottaa valtiojohtoa aloittamaan välittömästi vierastaistelijoihin ja terroristeihin liittyvän lainsäädännön päivittämisen. Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista esimerkiksi Venäjän tai Islamilaisen valtion riveissä toimineiden taistelijoiden tuomitsemista maanpetoksesta. Lainsäädäntö pitäisi päivittää siten, että tiettyjen tahojen taistelutoimintaan sekä muuhun vihamieliseen toimintaan osallistuminen johtaisi automaattisesti syytteeseen maanpetoksesta. Tätä varten tulisi määrittää tiettyjä tahoja joiden kanssa yhteistyössä toimiminen johtaisi mainittuun menettelyyn, kuten terroristijärjestö Islamilainen valtio sekä Venäjän federaatio ja sen välikäsinä toimivat elimet kuten Wagner-yhtiö sekä Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat. Lainsäädännön pitäisi koskea myös näiden tahojen eteen tehtyä ilmiselvää informaatiovaikuttamista jonka kohteena on Suomi.

Kansalaisuus

Suomen Sisu suosittelee että Suomi luopuu kaksoinkansalaisuuksien myöntämisestä Venäjän ja Valko-Venäjän kansalaisille. Pakotelistoille päätyneiltä kaksoiskansalaisilta on lisäksi poistettava Suomen kansalaisuus, samaten kuin niiltä kaksoiskansalaisilta jotka ovat osallistuneet Venäjän sotatoimiin Ukrainassa tai muuhun Venäjän federaation tai sen välikäsien vihamieliseen toimintaan Suomea tai jotain muuta eurooppalaista kansakuntaa kohtaan. Lisäksi Venäjän federaation kansalaisiin Suomessa ja heidän toimintaansa olisi syytä kiinnittää erityistä huomiota ja tarkkailua turvallisuussyistä.

Suomen Sisu kehoittaa lisäksi varmistamaan, että myös muiden maiden kaksoiskansalaiset jotka syyllistyvät esimerkiksi terrorismirikoksiin, vakoiluun tai suomalaista yhteiskuntaa vahingoittavaan toimintaan menettäisivät seuraamuksena kansalaisuutensa.

Rajat

Huomioiden Venäjän ja Valko-Venäjän aikaisemman siirtolaisaseen käytön Puolan rajalla, Suomen Sisu kehottaa valtiojohtoa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin vastaavan ehkäisemiseksi. Rajavartiolaitoksen, poliisin ja niiden virka-apuna tarvittaessa toimivien viranomaisten kykyä laajaan joukkojenhallintaan rajavyöhykkeellä on kehitettävä ja sitä harjoiteltava säännöllisesti. Lisäksi turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen maarajoilla on lopetettava ja järjestely siirrettävä muualle. Tarpeen vaatiessa turvapaikanhakijoiden vastaanotto valtakuntaan on lopetettava kokonaan. Valmiuslaki on tarpeen päivittää muuttuneen turvallisuusympäristön vaatimalla tavalla.

Tämän hetken tilanne

Vallitsevassa tilanteessa vuonna 2022 Suomen Sisu suosittelee, että valtiojohto jatkaa työtä Ukrainan tukemiseksi sen puolustautuessa Venäjän hyökkäystä vastaan ja on mukana varmistamassa että Venäjään kohdistuvia pakotteita ja vastatoimia ei aleta purkamaan vaan sen sijaan kiristetään. Järjestö suosittelee, että Suomi pyrkisi kansainvälisesti lisäämään puolustusvälineapua ja mahdollisesti muuta sotilaallista tukea Ukrainalle, ja ettei liennytykseen Venäjän kanssa pyrittäisi ennen kuin se vetäytyy miehittämiltään alueilta ja luovuttaa kaikki sotarikoksesta epäillyt henkilöt ylintä valtiojohtoa myöten kansainvälisen rikostuomioistuimen käsittelyä varten.

Suomen Sisu kehottaa valtiojohtoa järjestämään tilanteen vaatiman puolustusratkaisun siten, että isänmaan turvallisuus maksimoidaan ja kansallinen etu huomioidaan joka osa-alueella.

Suomen Sisun käräjät

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä 4.6.2022

Jaa tämä: